VAD INNEBÄR FÖRSLAGET?

I regeringens proposition angående mediegrundlagskommittéens förslag föreslås ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som reglerar grundlagsskyddet för publiceringar på internet. Det föreslås bland annat om förbud mot offentliggörandet av vissa integritetskänsliga personuppgifter. Regeringen syftar då främst på de databaser som samlar domar och tillgängliggör dem för allmänheten. Då domar är offentliga handlingar så är dessa databaser idag grundlagsskyddade. I och med förslaget vill regeringen att dessa typer av databaser endast ska kunna användas av professionella medieaktörer och ”seriöst granskande journalistik”.

I remisser till regeringen menar många företag och myndigheter att lagförslaget ger för stort tolkningsutrymme om vilka koncerner som omfattas i förslaget. Många menar även att regeringens förslag strider mot förbudet mot censur och att man genom att endast låta stora koncerner ta del av databastjänsterna så kan det även vara en direkt strid mot offentlighetsprincipen. Ordförande Jonas Nordling, Svenska Journalistförbundet skriver:

”Att alla medborgare ska kunna ta del av och sprida information är grunden i svensk tryck- och yttrandefrihet. Att det föreslagna undantaget inte gäller ’professionella aktörer’ beror på att såväl advokater som journalister behöver kunna ta del av databastjänster för att kunna utföra sina jobb. Resultatet blir dock att rätten till information kopplas till yrke och därmed social status. Detta går emot grundprincipen om alla människors lika rätt. Journalistförbundet avstyrker förslaget.”

OM MEDIEGRUNDLAGSKOMMITTÉN

Mediegrundlagskommittén är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen i ett antal avseenden.

 

Kommittén ska bland annat:

• göra en språklig och strukturell översyn av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

• analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt.

• göra en översyn av databasregeln, vilket bland annat innefattar frågor om preskription och ansvar för information i databaser.

• analysera om möjligheterna för Sverige att delta i internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området bör utökas.

• analysera om det  finns behov av en undantagsbestämmelse i grundlagarna om produktinformation.

• analysera om det  finns behov av förändringar på radio- och tv-området när det gäller främjande av europeiska produktioner och krav på tillgängliggörande för personer med funktionsnedsättning.

Kommittén ska föreslå de grundlagsändringar och andra lagändringar som den finner motiverade. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2016.

FÖRSLAGEN:

REMISSER:

PRESSMEDDELANDEN:

FÖLJDÄNDRINGAR:

Stöd oss i sociala medier