top of page

 GDPR-POLICY 

Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Stoppa Grundlagsändringens rörelse. Här förklarar vi hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter.

I policyn framgår Stoppa Grundlagsändringens skyldigheter som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsägarens rättigheter. Du kan alltid kontakta oss på info@stoppagrundlagsandringen.com om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Stoppa Grundlagsändringen och dess initiativtagare (se www.stoppagrundlagsandringen.com), är personuppgiftsansvariga för företagets behandling av personuppgifter.

Stoppa Grundlagsändringen behandlar personuppgifter med följande ändamål:

  • informera om nyheter

  • göra pressutskick, sända nyhetsbrev och genomföra enkäten

All behandling tar stöd i en eller flera av de rättsliga grunder som finns i EU:s dataskyddsregler, GDPR. Exempel på grunder vi använder är samtycke och intresseavvägning. Ägaren av personuppgifterna har rätt att när som helst få tillgång till sina uppgifter och få dem ändrade eller raderade.

Personuppgiftsbehandling i samband med direktmarknadsföring.


Stoppa Grundlagsändringen behandlar personuppgifter med ändamålet att dela nyheter och tips med personer som är intresserade av Stoppa Grundlagsändringens frågor. Den rättsliga grunden för detta är intresseavvägning. Vi bedömer att du utifrån din yrkesroll eller ditt engagemang är intresserad av att få information från oss, samt att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter i sammanhanget inte väger tyngre än vårt berättigade intresse.

Personuppgifterna registreras i form av mejladresser och i vissa fall telefonnummer, om personen i fråga har gett ut det personligen. Uppgifterna har samlats in på följande sätt:

  • personuppgiftsägare har anmält att de vill få Stoppa Grundlagsändringens utskick

  • en initiativtagare till Stoppa Grundlagsändringen har identifierat en person som intressant och satt upp dennes mejladress på sändlistan.

Stoppa Grundlagsändringen lagrar uppgifterna tills personuppgiftsägarna meddelar att de inte vill ha utskick längre, eller om intresseavvägningen inte längre är motiverad. Vi gör en gallring med jämna mellanrum där vi raderar personuppgifter som inte längre är relevanta.

Om du är personuppgiftsägare och har frågor, vill ändra din mejladress eller få dina uppgifter raderade, kontakta info@stoppagrundlagsandringen.com.

Dina rättigheter
Oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

  • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett så kallat registerutdrag

  • rätt att begära rättelse, det vill säga att vi korrigerar felaktiga uppgifter

  • rätt att begära radering, det vill säga att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas

  • rätt att begära begränsning, det vill säga att vi i någon del upphör med behandling

  • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Om du önskar utöva någon av ovanstående rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@stoppagrundlagsandringen.com

Kontakt


Om du har frågor om Stoppa Grundlagsändringen-s hantering av personuppgifter, kontakta gärna info@stoppagrundlagsandringen.com

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftspolicyn uppdateras löpande.

bottom of page