top of page

OM MEDIEGRUNDLAGSKOMMITTÉN

Mediegrundlagskommittén är en parlamentariskt sammansatt kommitté som har haft i uppdrag att, med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet, se över grundlagsregleringen i ett antal avseenden.

 

Kommittén ska bland annat:

• göra en språklig och strukturell översyn av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

• analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt.

• göra en översyn av databasregeln, vilket bland annat innefattar frågor om preskription och ansvar för information i databaser.

• analysera om möjligheterna för Sverige att delta i internationellt rättsligt samarbete på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området bör utökas.

• analysera om det  finns behov av en undantagsbestämmelse i grundlagarna om produktinformation.

• analysera om det  finns behov av förändringar på radio- och tv-området när det gäller främjande av europeiska produktioner och krav på tillgängliggörande för personer med funktionsnedsättning.

Kommittén ska föreslå de grundlagsändringar och andra lagändringar som den finner motiverade. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2016.

bottom of page