top of page

#STOPPAGRUNDLAGSÄNDRINGEN

Dags att rädda tryck- och yttrandefriheten - igen!

Redan 2018 föreslog regeringen riksdagen att man skulle göra en inskränkning i våra grundlagar så att endast ”professionella” personer skulle kunna ta del av offentliga handlingar om dömda brottslingar via rättsdatabaser. Syftet var att förbjuda rättsdatabaser som förmedlade offentliga handlingar till privatpersoner. Förslaget föll dock efter att både Sverigedemokraterna och Moderaterna backat från det. 


Nu har en utredning (SOU 2020:45) presenterats, på regeringens uppdrag, vari man föreslår (i kapitel 11) en än mer långtgående inskränkning av våra grundlagar än vad som gjordes 2018.  
 

I våra grundlagar, Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen, finns det två likalydande undantagsparagrafer. Dessa anger att vad gäller personuppgifter som rör etniskt ursprung, hudfärg, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv, sexuell läggning m.m. så kan riksdagen i en vanlig lag besluta om regler för yttranden och publiceringar. 


Redan de nämnda undantagen skapar ett stort ”hål” i de grundlagar som ska skydda den yttrandefrihet som fastslås iFN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 19). Nu föreslås det i den nämnda utredningen (kap 11) att man till undantagen ska lägga ”lagöverträdelser” i syfte att skydda dömda brottslingars ”integritet”. Offentliga domar rörande personers brott ska således bli lika skyddsvärda som personers etnicitet, religion eller politiska åsikter. Hur den/de lagar som ska fylla denna lucka i grundlagarna ska vara utformad anges inte i utredningen.  
 

Utredningen föreslår – på regeringens uppdrag – ytterligare en inskränkning av vår yttrandefrihet, så som den bl a stadgas av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna. Detta måste vi nu stoppa. Vår yttrandefrihet och tryckfrihet är grundläggande för ett fritt och demokratiskt samhälle. Det är därför vi nu måste Stoppa Grundlagsändringen! 

NYHETER: 

bottom of page